Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím, společností R-SPORT s.r.o., Hřbitovní 436/55, 741 01 Nový Jičín,IČ:  26823331, DIČ:CZ26823331(dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou ci právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na adrese www.6c.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Jestliže je kupující spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Jestliže je kupující osoba jednající při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (zákon č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších předpisů. Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Všechny objednávky podané prostřednictvím webového rozhraní obchodu www.6c.cz jsou závazné. Objednávka učiněná kupujícím je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká převzetím zboží kupujícím.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží.

Podat objednávku přes webové rozhraní obchodu www.6c.cz může i neregistrovaný kupující.
Z důvodů možnosti opětovně se přihlásit ke svému účtu a využívání všech dostupných služeb obchodu www.6c.cz doporučujeme registraci provést. Věnujte zvýšenou pozornost při zadávání
všech kontaktních a fakturačních údajů.

Zboží, které prodávající nabízí v obchodě www.6c.cz je skladem a expedice probíhá bezodkladně.
Obvykle pokud je objednávka podaná kupujícím do 11hod, ještě tentýž den.

Všechny ceny uvedené v obchodu www.6c.cz jsou konečné a jsou včetně dph.

Ochrana osobních údajů
Podáním závazné objednávky kupujicí souhlasí se shromažďováním a archivováním osobních údajů kupujícího a jeho objednávek. Ovšem pouze pro potřeby obchodu www.6c.cz a prodávající garantuje, že nebudou předány třetím osobám. 

Forma úhrady
Při nákupu zboží přes webové rozhraní obchodu www.6c.cz může kupující zaplatit za zboží těmito způsoby:
- dobírkou, kupující zaplatí přepravní společnosti DPD při převzetí zboží
- platební kartou při převzetí zboží kurýrovi přepravní společnosti DPD
- převodem na účet na základě pro forma faktury, není účtováno dobírkovné
- hotově, pouze při osobním odběru v sídle prodávajícího, ovšem po předchozí telefonické nebo
   emailové domluvě

Přeprava a dodání zboží
Zboží prodávající posílá přepravní společností DPD na základě výběru kupujícího při podání objednávky.
Doprava je zdarma od objednávky vyšší než 1200,-Kč. (Myšleno i po odečtení případné slevy) 
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Pokud kupující požaduje jiný způsob dodání, je toto možné, ovšem kupující nese všechny náklady i riziko spojené s tímto způsobem dopravy.

Po předchozí telefonické nebo emailové domluvě je možný také osobní odběr v sídle prodávajícího.

Odstoupení od Kupní smlouvy
Ze zákona má každý internetový zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14-ti dní a to bez udání důvodu a to v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku.

 

Podmínkou vrácení peněz je:
Zboží musí být naprosto neporušené, nesmí být použité, musí být v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje. V případě nesplnění některé z uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

U vracené zásilky musí být přiložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky, dále originál faktury, která byla přiložena u dodaného zboží. Vrací se pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Zboží zasílejte zpět pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata.

Částka zaplacená za zboží, bude zákazníkovi poukázána na bankovní účet/poštovní poukázkou bez zbytečného odkladu, jakmile toto zboží bude doručeno za výše uvedených podmínek na adresu obchodu prodávajícího.

Záruční podmínky a reklamace
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. Občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se

projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese.

Vrácené nebo reklamované zboží zasílejte zpět pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato a to na adresu prodávajícího:

R-SPORT s.r.o.
Hřbitovní 55
741 01 Nový Jičín
IČ:  26823331
DIČ:CZ26823331